Umowa w celu przygotowania zawodowego


GoSiAcZeK

Temat: Urlop ucznia
Bardzo proszę o pilną pomoc w tej kwestii:
Uczeń zatrudniony na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego 01.09.2008r., 23.01.2009 skończył 18 lat. We wrześniu nie pojawia się na praktykach. Oczywiście nikt wcześniej o tym fakcie kadr nie poinformował. Podobno uczeń był u kierownika i mówił, że rezygnuje z praktyk, ale nie mam nic na piśmie. Dziś dzwoniłam do szkoły i okazało się, że uczeń nie zdał do następnej klasy i zrezygnował ze szkoły.
I teraz pojawiają się wątpliwości:
1. co zrobić z wynagrodzeniem za wrzesień, skoro nie pracował, czy naliczyć mu wynagrodzenie urlopowe za zaległy urlop, ale ile dni urlopu mu przysługuje,
2. Jak wystawić świadectwo pracy, co wpiasać w punkcie 3 - stosunek pracy ustał w wyniku...?
Czy mogę zastosować tu art. 52 par. 1 pkt. 1 czy 3.
Bardzo proszę o pilną pomoc.
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=2651Temat: Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
O zawarciu z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego pracodawcy obowiązani są zawiadomić Burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.
Niezwłocznie, lecz nie później niż do 30 września 2005r. należy zawiadomić Miejski Zespół Szkół i Przedszkoli w Chełmku, o zawarciu umów których termin obowiązywania upływa w 2006r. co pozwoli na zabezpieczenie środków w budżecie na dofinansowanie kosztów kształcenia.
Wnioski o dofinansowanie składają pracodawcy do Miejskiego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Chełmku ul. Piastowska 18, w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do określonej pracy .Do wniosku należy dołączyć kopie:1) dokumentów potwierdzających kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,2) umowy o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego,3) dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenia do pracy.
Powyższe regulacje zawarte są w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U.Nr 145, poz. 1532) oraz § 1 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U.Nr 53 poz. 472).
Odpowiedni wniosek można pobrać z działu "Wnioski i formularze" serwisu Gminy Chełmek.

(chelmek.pl)
Źródło: moksir.chelmek.org/viewtopic.php?t=27


Temat: Szkolenie pracownika młodocianego
Witam. Czy pracownik młodociany zatrudniony jako uczeń praktycznej nauki zawodu powinien przejść pierwsze szkolenie okresowe bhp przed upływem roku od zatrudnienia (jezeli jest on na nauce zawodu na stanowisku robotniczym).

Chodziło mi o młodocianego, z którym pracodawca zawarł umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, która odbywa się jako nauka zawodu, gdzie nauka zawodu trwa od 24 do 36 miesiecy, a nie o praktyki organizowane przez szkoły czy uczelnie lub do tzw. "odrobienia przez uczniów czy studentów)przez miesiac czy dwa w danym roku.
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=2004


Temat: Szkolenie pracownika młodocianego

Witam - Kolego "yock", niczego nie podważam ale ja odniosłem się trochę do innego przypadku, tzn. gdy zakład pracy nie ma umowy z młodocianym uczniem tylko ze szkołą, która kształci tego ucznia.

Andrzeju - taka sytuacja ma miejsce wylacznie "w temacie" krotkiej praktyki "letniej" (jak kiedys ją nazywano, którą musi "zaliczyc" uczen.
Natomiast - w celu przygotowania zawodowego - na praktyki w calym okresie trwania nauki zawiera sie z mlodocianym uczniem umowe (a nie ze szkołą) - dokladnie tak jak jest napisane pod tymi podanymi przeze mnie adresami.
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=2004


Temat: Wynagrodzenie minimalne.

  Wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Do pierwszego roku pracy wlicza się wszystkie okresy, za które była opłacana składka na ubezpieczenie społeczne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=62862


Temat: Urlop wypoczynkowy i lata pracy
Urlop wypoczynkowy i lata pracy
  Witam.
Ukończyłem Szkołę Zasadniczą Zawodową;

- 01.09.1997r. do 30.06.2000r.

w tym samym czasie pracowałem na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego (nauka zawodu) ukończona oczywiście dyplomem i świadectwem pracy za ten okres praktyk.

Ukończyłem Liceum Ogólnokształcące;

- od 2002r. do 2005r.
posiadam świadectwo ukończenia szkoły.

pracowałem w Zakładzie i uczyłem się w szkole jednocześnie.

- 24.11.2003r. do 30.04.2004r. 1/4 etatu
- 1.05.2004r. do 30.06.2004r. 1/2 etatu
- 1.07.2004r. do 31.08.2004r. 3/4 etatu
- 1.09.2004r. do 30.11.2004r. 1/2 etatu
- 1.12.2004r. do 30.04.2005r. 3/4 etatu

kolejny zakład pracy;

- 24.04.2006r. do 21.07.2006r. (cały etat)

następny zakład;

-1.08.2006r. do dnia dzisiejszego (cały etat)


Pytania moje brzmią:

1) Ile należy mi się urlopu wypoczynkowego?

2) Ile lat pracy mam wypracowane?

z Góry dziękuję za odpowiedź.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=93352


Temat: czy to prawda, że...

Najniższe wynagrodzenie jakie powinien otrzymać pracownik zatrudniony na pełnym etacie to 1126 zł brutto, niższego nie można dać

Niezupełnie Patrycjo. W pierwszym roku pracy minimalne wynagrodzenie pracownika pełnoetatowego nie może być niższe od kwoty 900,80 zł co stanowi 80 % z 1126,00 zł.

Wynika to z niżej zacytowanego przepisu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Art. 6. 1. Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w trybie art. 2 i 4, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy, z zastrzeżeniem ust. 3, nie może być niższa niż 80 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

3. Do okresu, o którym mowa w ust. 2, wlicza się wszystkie okresy, za które była opłacana składka na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

4. Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

1) nagrody jubileuszowej,
2) odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
3) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=1458


Temat: NIESłUSZNIE ZWOLNIONY Z PRACY
Umowa na okres próbny

Katarzyna WronkaUmowa zawierana na okres próbny jest jedną z terminowych umów o pracę, które są przewidziane w Kodeksie pracy. Jest to specyficzny typ umowy o pracę. Umowa na okres próbny może poprzedzać zawarcie każdej innej umowy z pracownikiem. Jest to jednak zależne tylko od woli stron, a więc zawierania takich umów nie jest obowiązkiem pracodawców.

Umowę na okres próbny pracodawca może zawrzeć z każdym pracownikiem (osobne regulacje dotyczą tylko pracowników młodocianych zatrudnianych w celu przygotowania zawodowego). Z każdym pracownikiem można tylko raz zawrzeć umowę o pracę na okres próbny, co jest wynikiem charakteru takiej umowy. Mianowicie celem zawierania umów o pracę na okres próbny jest sprawdzenie kwalifikacji pracownika i jego przydatności na danym stanowisku pracy. Pracownikowi taka umowa pozwala ocenić swoje możliwości i predyspozycje do zawodu.

Zawarcie umowy na okres próbny nie oznacza automatycznie zobowiązania stron do nawiązania po jej upływie kolejnej umowy o pracę. Umowa na okres próbny nie może być więc traktowana jak umowa przedwstępna, zawierająca przyrzeczenie ponownego zatrudnienia.

Przepisy Kodeksu pracy zakreślają czas trwania takiej umowy. Umowę na okres próbny można zawrzeć najwyżej na okres trzech miesięcy. O czasie trwania umowy decydują strony i może on wynosić jeden lub kilka tygodni, jeden, dwa lub trzy miesiące. Okres zatrudnienia biegnie tu niezależnie od przerw w pracy, spowodowanych nieprzewidzianymi okolicznościami, np. chorobą pracownika.

Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem terminu, na jaki została zawarta, a strony nie mogą kontynuować zatrudnienia poprzez przedłużanie okresu próbnego. Zawarcie przez strony umowy przewidującej dłuższy od ustawowego okres próbny może być uznane za zawarcie umowy o pracę na czas określony. Każda ze stron stosunku pracy może także rozwiązać umowę o pracę na okres próbny za uprzednim wypowiedzeniem. W tym wypadku Kodeks przewiduje, że okres wypowiedzenia zależy od czasu trwania umowy i wynosi:

- 3 dni robocze - jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,

- 1 tydzień - gdy okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,

- 2 tygodnie - gdy okres próbny wynosi 3 miesiące.

Kobieta w ciąży zatrudniona na podstawie umowy na okres próbny na okres dłuższy niż jeden miesiąc korzysta z ochrony przed wypowiedzeniem. Oznacza to, że pracodawca, który zawarł z pracownicą w ciąży umowę na okres próbny krótszy niż jeden miesiąc może rozwiązać taką umowę za wypowiedzeniem. Natomiast w przypadku umowy na okres próbny, dłuższy niż jeden miesiąc, której rozwiązanie z upływem terminu, na jaki została zawarta, miałoby nastąpić po upływie trzeciego miesiąca ciąży, przedłuża się do dnia porodu.

Umowa na okres próbny może też być rozwiązana bez wypowiedzenia zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. Umowa o pracę na okres próbny może być rozwiązana bez wypowiedzenia przez pracodawcę z przyczyn przewidzianych w art. 52 k.p. oraz przez pracownika z przyczyn określonych w art. 55 k.p. - a więc z tych samych przyczyn, jakie są przewidziane dla rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nie określony.
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=11947


Temat: Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno - biurowych
Okresowe szkolenie BHP adresowane jest do pracowników administracyjno - biurowych. Szkolenie zawiera wszystkie niezbędne wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz prawa pracy.

Celem szkolenia jest:
Aktualizacja wiadomości i umiejętności w zakresie:

* identyfikacji i oceny zagrożeń związanych w wykonywaną pracą,
* metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
* kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
* postępowania w razie wypadku lub sytuacjach awaryjnych

Korzyści dla uczestników:
Oszczędność czasu, oraz duża efektywność dzięki możliwości powtarzania dowolnej ilości razy wybranej części materiału. Dzięki licznym quizom oraz ćwiczeniom utrwalenie materiału.

W erze informacji szkolenia e-learningowe są bardzo popularnym i skutecznym narzędziem kształcenia pracowników, a przez to podnoszenia efektywności funkcjonowania odpowiednich działów organizacji i przedsiębiorstw. Zaletą e-learningu są m.in. redukcja kosztów szkolenia, oszczędność czasu oraz duża efektywność (możliwość stosowania powtórek i ćwiczeń ułatwiających zapamiętywanie oraz kilkukrotnego przechodzenia, a także swobodnego powrotu do szkolenia). W swojej ofercie spółka INFOR Training posiada internetowy sklep za szkoleniami (około 50 szkoleń).

Naszymi odbiorcami byli min.:

* Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
* PKO BP S.A.
* DHL Express (Poland) Sp. z o.o.
* PKS Sp. z o.o.
* MACMA POLSKA Sp. z o.o.


Program szkolenia:

1. Bezpieczeństwo i higiena w prawie pracy

* Prawa i obowiązki pracodawców.
* Prawa pracownika
* Obowiązki pracownika.
* Ochrona pracy kobiet.

- Kobiety w ciąży
- Urlop macierzyński
- Urlop wychowawczy

* Ochrona pracy młodocianych
* Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego .

2. Postępowanie i ochrona w kontakcie z zagrożeniami

* Podział zagrożeń na stopnie i omówienie poszczególnych stopni zagrożeń

3. Organizacja stanowiska pracy

* Obowiązki pracodawcy.
* Pomieszczenie.
* Monitor.
* Klawiatura.
* Biurko pracownicze.
* Krzesło.
* Dodatkowe sprzęty biurowe.
* Oświetlenie.
* Hałas.
* Ogrzewanie i wentylacja.

4. Pierwsza pomoc

* Kto niesie pomoc?
* Łańcuch pierwszej pomocy.
* Szok, oddychanie i puls.
* Symulacja.
* Ułożenie osoby nieprzytomnej.
* Poparzenia i elektryczność.

5. Pożar

* Trójkąt ogniska pożaru.
* Grupy pożarów.
* Wymogi bezpieczeństwa pożarowego w obiektach.
* Instrukcje.
* Zasady rozmieszczania sprzętu gaśniczego.
* Typy sprzętu gaśniczego
* Zasady postępowania w wypadku pożaru.
* Jak gasić pożar?
* Ewakuacja.
* Oznakowanie bezpieczeństwa.

6. Test końcowy.Cena szkolenia: 45zł / os. + egzamin (koszt ustalany indywidualnie)
W razie zainteresowania szkoleniem lub pytaniami związanymi z tematyką prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Zapraszamy na stronę www.eurodirect.pl

tel. 32 253 88 29
e-mail. krzysztof.tarkota@eurodirect.pl
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=2392